บุคลากรคณะนิติศาสตร์

ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี*

ตำแหน่ง : คณบดีคณะนิติศาสตร์

เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 363

e-mail : puchita@hu.ac.th

ชื่อ - สกุล : อาจารย์จิระพงค์ แก้วบัว*

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 318

e-mail : jirapong_k@hu.ac.th

ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรา บุญพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 364

e-mail : wara_bu@hu.ac.th

ชื่อ - สกุล : อาจารย์วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาคณะนิติศาสตร์

เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 317

e-mail : wanchlerm@hu.ac.th

ชื่อ - สกุล : อาจารย์เชิดพงศ์ จินดาสุวรรณ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 317

e-mail : cherdpong@hu.ac.th