คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ
ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

ดร.ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ประธานกรรมการ

นายประคอง เตกฉัตร
รองอธิบดีผู้พิพากษา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

อาจารย์วสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล
ผู้พิพากษา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

อาจารย์เชิดพงศ์ จินดาสุวรรศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรา บุญพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
กรรมการ

อาจารย์จิระพงค์ แก้วบัว
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ