สาส์นจากคณบดี

ดร.ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี
คณบดีคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน

          ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยมีความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตด้านกฎหมาย
เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน  สังคม  และประเทศ
ที่นับวันจะขยายออกไปในระดับนานาชาติ โดยตั้งปณิธานไว้ว่า
จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีความสามารถ
ให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ตลอดจนให้นักศึกษามีความเอื้ออาทร
ต่อเพื่อนมนุษย์และใช้วิชาชีพอย่างมีจริยธรรมคุณธรรม
และเป็นผู้นำด้านเนติธรรมในการร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยส่วนรวมในยุคโลกไร้พรมแดน