รางวัลรองชนะเลิศ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550

 

"รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ไม่ได้เป็นรางวัลแรกของฝ่ายทุนการศึกษา
แต่เราเคยได้รับรางวัลมาแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถือเป็นรางวัลที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่สถาบันการศึกษาในภาคใต้ ที่เราสามารถบริหารจัดการและดูแลเรื่อง
ทุนการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป็นสิ่งที่รับรองได้ว่านักศึกษา
ที่เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญจะได้รับการดูแลที่ดี
ทั้งผู้ปกครองและนักศึกษาที่สำคัญเรายังจัดกิจกรรมอบรม
นักศึกษากองทุนฯให้รู้จักการใช้เงินอย่างรู้คุณค่าและรับผิดชอบต่อการใช้
ใช้เงินคืนรัฐบาลหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว
ซึ่งเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
และต่อเนื่องมาโดยตลอด

อาจารย์พิฑูรย์ ทองฉิม หัวหน้าฝ่ายทุนการศึกษา
ติดต่อฝ่ายกองทุน โทร. 074-200367

***ติดต่อฝ่ายทุนการศึกษา