คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

ลำดับที่
      ตำแหน่ง
      ชื่อ - สกุล
1
ประธาน
นายฤทธิศักดิ์ เรืองชัย
2
รองประธานฝ่ายวิชาการ
นายวรายุทธ จันทสุวรรณ
3
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
นางสาวกัญวรา แก้วทอง
4
รองประธานฝ่ายบริหาร
นายนราดุลย์ อิ่มวัฒนาวรกุล
5
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
นางสาวอาอีเส๊าะ อาเย๊าะแซ
6
กรรมการฝ่ายทะเบียน
นางสาวซานีลา กือจิ
7
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
นางสาวเบญจวรรณ ห้องแสง
8
กรรมการฝ่ายพยาบาล
นายอนุกูล เศวตรัชนีกร
9
กรรมการฝ่ายสันทนาการ
นางสาวเนตรหทัย อุ่นใจ
10
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
นายอภิชาติ   จีนประชา
11
กรรมการฝ่ายกีฬา
นายวรินทร แซ่โค้ว
12
กรรมการฝ่ายวินัย
นายวรวุฒิ ประทุมสุวรรณ
13
กรรมการฝ่ายพัสดุ
นายคนองฤทธิ์์ นพวงศ์
14
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
นายณัฐวุฒิ สงศรี   
15
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดาพร พังทูน