บุคลากรคณะนิติศาสตร์

         

ชื่อ - สกุล : อาจารย์ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี*
ตำแหน่ง    : คณบดีคณะนิติศาสตร์
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 363
e-mail : puchita@hu.ac.th
   
   


ชื่อ - สกุล : อาจารย์จิระพงค์ แก้วบัว*
ตำแหน่ง    : หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 317
e-mail : jirapong@hu.ac.th
   
   


ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรา บุญพันธ์
ตำแหน่ง    : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 317, 318
e-mail : wara_b@hu.ac.th
   
   


ชื่อ - สกุล : อาจารย์วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์
ตำแหน่ง    : อาจารย์ประจำสาขาคณะนิติศาสตร์
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 317, 318
e-mail : wanchalerm@hu.ac.th
   
   


ชื่อ - สกุล : อาจารย์เชิดพงศ์ จินดาสุวรรณ์
ตำแหน่ง    : อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 317
e-mail : cherdpong@hu.ac.th
   
   


ชื่อ - สกุล : อาจารย์ธีรชญาน์ ศิริชัชวาลวงศ์
ตำแหน่ง    : เลขานุการและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
เบอร์โทร : 074-200300 ต่อ 317, 318
e-mail : theerachaya@hu.ac.th