สารจากคณบดี

 

         

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน


          ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยมีความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตด้านกฎหมาย 
เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน  สังคม  และประเทศ
 ที่นับวันจะขยายออกไปในระดับนานาชาติ โดยตั้งปณิธานไว้ว่า 
จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีความสามารถ
ให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ตลอดจนให้นักศึกษามีความเอื้ออาทร
ต่อเพื่อนมนุษย์และใช้วิชาชีพอย่างมีจริยธรรมคุณธรรม
และเป็นผู้นำด้านเนติธรรมในการร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยส่วนรวมในยุคโลกไร้พรมแดน

อาจารย์ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี
คณบดีคณะนิติศาสตร์