คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

         

อาจารย์ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ประธานกรรมการ


นายประคอง เตกฉัตร
รองอธิบดีผู้พิพากษา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

อาจารย์วรวิทย์ จิรายุกุล
ผู้พิพากษา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

อาจารย์วสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล
ผู้พิพากษา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรา บุญพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
กรรมการ

อาจารย์สนัน ยามาเจริญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
กรรมการ

อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ