บุคลากรคณะนิติศาสตร์

         

ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี*
ตำแหน่ง    :  คณบดีคณะนิติศาสตร์
เบอร์โทร :  074-200318
e-mail : puchita@hu.ac.th
   
   


ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล*
ตำแหน่ง    :  หัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
เบอร์โทร :  074-200317
e-mail : chaleerath@hu.ac.th
   
   


ชื่อ - สกุล :  อาจารย์สนัน ยามาเจริญ
ตำแหน่ง    :  รองหัวหน้าสาขาและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
เบอร์โทร :  074-200318
e-mail : sanan@hu.ac.th
   
   


ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วรา บุญพันธ์
ตำแหน่ง    :  อาจารย์ประจำสาขาคณะนิติศาสตร์
เบอร์โทร :  074-200317
e-mail : wara@hu.ac.th
   
   


ชื่อ - สกุล :  อาจารย์นันท์นภัส ศิริชัชวาลวงศ์
ตำแหน่ง    :  เลขานุการและอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
เบอร์โทร :  074-200318
e-mail : nannaphat@hu.ac.th
   
   


ชื่อ - สกุล :  อาจารย์วันเฉลิม ว่องสนั่นศิลป์
ตำแหน่ง    :  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
เบอร์โทร :  074-200318
e-mail : wanchalerm@hu.ac.th
   
   


ชื่อ - สกุล :  อาจารย์เชิดพงศ์ จินดาสุวรรณ
ตำแหน่ง    :  อาจารย์ผู้ช่วยประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
เบอร์โทร :  074-200318
e-mail : cherdpong@hu.ac.th
   
   


ชื่อ - สกุล :  อาจารย์จิระพงค์ แก้วบัว
ตำแหน่ง    :  อาจารย์ผู้ช่วยประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
เบอร์โทร :  074-200318
e-mail : jirapong@hu.ac.th