Student


นางสาววิยะกาญจน์ วรรณวงค์ สำเร็จเป็นเนติบัณฑิต
และเป็นประธานคณะกรรมการเนติบัณฑิตสมัยที่ 61


นายธีรภัทร์ ชินสนธิกุล สำเร็จเป็นเนติบัณฑิตสมัยที่ 61
และสอบไล่ได้ลำดับที่ 1 หลักสูตรอบรมวิชาว่าความของสภาทนายความแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 30


นายฮานาฟี หมุดแหละ สำเร็จเป็นเนติบัณฑิต สมัยที่ 59


นางสาวดวงใจ คงซิเหร่ สำเร็จเป็นเนติบัณฑิต สมัยที่ 58