คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

         

อาจารย์ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
ประธานกรรมการ


นายประคอง เตกฉัตร
รองอธิบดีผู้พิพากษา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

อาจารย์วรวิทย์ จิรายุกุล
ผู้พิพากษา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

อาจารย์วสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล
ผู้พิพากษา
กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 

อาจารยวรา บุญพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
กรรมการ

อาจารย์์สนัน ยามาเจริญ
รองหัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
กรรมการ

อาจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ